Localització
Vila Olímpica. Barcelona
Any projecte
1988
Any inici obra
1990
Any final obra
1992
M2 construïts totals
30.894,30 m2
Promotor
Nova Icària S.A

Autors del projecte i direcció d'obra
Sergi Godia i Fran, Arquitecte
Josep Urgell i Beltran, Arquitecte
Mª Pilar de la Villa i Ugas, Arquitecta

Col.laboradors
Estructura
Josep Mª Genescà i Ramon
Amidaments i pressupost
Construcció i Control